عشق رقص زندگی

عشق، رقص زندگی

مجموعه ای از سخنان و تعالیم عارف معاصر هندی...اوشو

گرداوری و ترجمه: بابک ریاحی پور. فرشید قهرمانی

نشر آویژه

تا حدی که می توانید شاد و مسرور باشید چرا که شادتر بودن معادل زنده تر بودن است. شادی و زندگی هر دو با هم رشد می کنند. هرچه انسان زنده تر باشد شادتر است و بالعکس هرچه انسان شادتر باشد زنده تر خواهد بود. غم و اندوه باعث به هدر رفتن انرژی زندگی می شوند. انسان اندوهگین نمرده است ولی زنده هم نیست، او جایی در میان مرگ و زندگی سرگردان است.

شاد بودن به معنای هماهنگ بودن با هستی است. شادی به معنای زندگی تمام و کمال است. در صورت وجود شادی و سرور، هر لحظه از زندگی بسیار ارزشمند خواهد بود و ابعاد جدیدی از هستی به روی انسان گشوده خواهد شد. هر چه خود را کاملتر وقف شادی و زندگی کنید معجزات بیشتری خواهید آفرید.

/ 2 نظر / 75 بازدید
علی سرای فردا

سلام سمیرای عزیز. واقعا اینطوره یعنی؟