سیب

خواب دیشبم پر از سیبهای سرخ بود.مثل این سیبها. چقدر قشنگ بودند و چه حس خوبی به من هدیه دادند.

- چه سیبهای سرخ قشنگی.

و میزبان پرسید قشنگ یعنی چه؟

- قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال

و عشق تنها عشق تو را به گرمی یک سیب می کند مانوس

/ 0 نظر / 2 بازدید